Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN POLDERSPUL WEBSHOP

Polderspul is een handelsnaam van Amstel interieurstyling, ingeschreven in het Handelsregister onder
nummer 60206292 en is gevestigd te Oss.

Het is belangrijk dat u voordat u een bestelling plaatst goed de algemene voorwaarden
doorneemt. Als u een bestelling plaatst betekent dit dat u akkoord gaat met deze algemene
voorwaarden en gaat u een wettelijk bindende overeenkomst aan om één of meerdere artikelen te
kopen en bent u betaling plichtig.

Op alle overeenkomsten en bestellingen van Polderspul zijn de volgende betaal- en leveringscondities van
toepassing. Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Prijzen
Alle genoemde prijzen zijn in euro’s incl. BTW, excl. verzendkosten. Polderspul kan niet gehouden worden
aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke fouten in lay- out of
typewerk. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Bestellingen
Zodra u een bestelling heeft gedaan, ontvangt u van Polderspul een bevestiging per email. In deze
bevestiging ziet u uw bestelling inclusief BTW en inclusief de verzendkosten. Maak de bestelmodus
helemaal af: mocht er iets onverhoopt mis zijn gegaan, neem dan eventueel contact op via
info@polderspul.nl

Betaling en levering
Alle bestellingen dienen vooraf betaald te worden op rekeningnummer (IBAN NL77RABO0163650861 )
t.n.v. Polderspul te Oss. De gegevens hiervoor ziet u in de orderbevestiging als u de bestelling heeft
gedaan. Deze ontvangt u per email.

Betaling is mogelijk via iDeal, internetbankieren, bankoverschrijving of contant bij ophalen. Is de
betaling niet binnen 7 dagen bijgeschreven op onze bankrekening dan vervalt automatisch de bestelling.

Bestelde artikelen kunnen ook worden opgehaald in Oss. Ophalen gaat alleen op afspraak, dit kunt u
aangeven bij ‘opmerking’ bij het invullen van uw persoonlijke gegevens. Uiteraard komen er dan geen
verzendkosten bij. U kunt bij ophalen direct contant afrekenen. Pinbetaling is niet mogelijk.

Wanneer de betaling is ontvangen dan wordt binnen 2 werkdagen de bestelling verzonden. Uitzondering
hierbij is een eventuele vakantie. Dit wordt vermeld op de website. Levering vindt plaats zolang de
voorraad strekt. Alle bestellingen worden verzonden via Post.NL. Voor pakketten ontvangt u een track &
trace code.

Voorraad
Soms kan het zijn dat een artikel uitverkocht is. Dit is zichtbaar op de website. Indien gewenst en
mogelijk wordt het artikel zo snel mogelijk besteld.

Verzendkosten
Voor alle zendingen hanteren wij de Post NL tarieven. Voor verzendingen naar het buitenland worden de
desbetreffende posttarieven gehanteerd.

Zichttermijn / herroepingsrecht
Voldoet een artikel niet aan uw verwachting, dan hebt u het recht het artikel, zonder opgaaf van
redenen, binnen 14 dagen te retourneren. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u de bestelling hebt
ontvangen. De kosten die u maakt voor het retour zenden worden niet door Polderspul vergoed. Indien
het artikel goed is ontvangen stort Polderspul het aankoopbedrag, exclusief de verzendkosten van
retourzending, binnen vijf werkdagen retour op uw rekening.

Wanneer u een artikel wilt retourneren dan dient u dit kenbaar te maken via e-mail: info@polderspul.nl
Het artikel moet ongeschonden en netjes ingepakt retour worden gezonden. U dient het artikel binnen 14
dagen in de originele staat en verpakking en voldoende gefrankeerd retour te sturen naar:

Polderspul
Wetering 45
5345 RH Oss

Geretourneerde artikelen worden alleen geaccepteerd wanneer deze onbeschadigd, in originele
verpakking en met juiste frankering is ontvangen door Polderspul. Beschadigde, gebruikte of bevuilde
artikelen en onjuiste frankering worden niet geaccepteerd.

De verzendkosten en verzendrisico zijn voor uw rekening.

Kortingscode
Een kortingscode is eenmalig geldig voor een bepaalde periode. De maximale periode van geldigheid is
voor één jaar. De kortingscode kan alleen online ingeleverd worden tijdens het bestelproces.

Privacy
Natuurlijk worden uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld en wordt deze informatie niet aan derden verstrekt.

Wijzigingen Algemene Voorwaarden
Polderspul houdt zich het recht voor, indien nodig, de algemene voorwaarden te wijzigen.

Copyright
Niets van deze site (afbeeldingen en teksten) mogen zomaar worden overgenomen.
Overname in welke vorm ook is niet toegestaan zonder dit eerst met Polderspul te overleggen.

Maat- en kleurverschil
Het kan natuurlijk voorkomen dat een maat of kleur iets af kan wijken van het getoonde artikel op de
site. Dit soort kleine afwijkingen geven u als koper niet het recht het artikel te retourneren. Werkelijke
kleuren en patronen kunnen iets verschillen van die op uw scherm. Dit komt door verschillen in
instellingen en ook door gebruik van natuurlijke materialen.

Overmacht door derden
Polderspul staat niet in voor situaties van overmacht zoals b.v. vertraging door verzending of schade
door derden ten tijde van verzending.

ALGEMENE VOORWAARDEN POLDERSPUL INTERIEURADVIES

Artikel 1 – Begripsbepaling
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Polderspul: Polderspul interieuradvies & styling. gevestigd op Wetering 45 in Oss. De interieurarchitect: Polderspul en haar team die in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp en advies. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Polderspul als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. De opdracht of de overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Polderspul met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door Polderspul.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekking tot de diensten van Polderspul Interieuradvies en styling, leveringen van zaken en alle overige overeenkomsten, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.

Artikel 3 – Offertes en opdrachtbevestigingen
• De door Polderspul opgestelde offertes zijn geheel vrijblijvend en tot 14 dagen na offertedatum geldig. Alle prijzen die je vind in de facturen en offertes van Polderspul zijn in euro en inclusief btw.
• De door Polderspul opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten, tenzij anders vermeld.
• In de offerte staat uitgeschreven wat er voor jullie bedacht, ontworpen en eventueel uitgetekend zal worden.
• Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via e-mail door Polderspul zijn bevestigd.
• Na akkoord van de offerte, door middel van een aanbetaling van 50 % , start Polderspul met het ontwerp.

Artikel 4 – Uitvoering opdracht
Polderspul verricht zijn werk naar beste weten en kunnen, is de vertrouwenspersoon van de opdrachtgever en diens raadgever. Hierbij vertrouwt Polderspul op de correctheid van de verstrekte gegevens en informatie door of namens de opdrachtgever. Mocht tijdens de uitvoering van de opdracht blijken dat deze informatie onvoldoende, te laat dan wel niet correct was en aanpassingen van de opdracht noodzakelijk zijn, dan zullen de bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 – Honoraria, bureaukosten en kosten van derden
De honorering van Polderspul kan als volgt worden overeengekomen: 1. Volgens een percentage van de uiteindelijke verbouw -en inrichtingssom van het project, vermeerderd met in rekening gebracht meerwerk (evt. aannemers);
2. Op basis van een van tevoren vastgesteld uurtarief;
3. Een vast bedrag, exclusief de door de opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting
4. Reiskosten indien afgesproken op voorhand

Artikel 6 – Honoraria bij gewijzigde opdracht
De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die Polderspul verricht tengevolge van:
1. gewijzigde (overheids)voorschriften of overheidsbeperkingen; of
2. wijziging van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd.
Polderspul informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en bijkomende kosten, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.

Artikel 7 – Betaling en invorderingskosten
Declaraties van Polderspul dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op rekeningnummer NL77RABO0163650861 onder vermelding van het factuurnummer.
• Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enige betalings- verplichting is een rente over het openstaande bedrag verschuldigd. De wettelijke rente voor ondernemingen en overheidsinstanties bedraagd 8% per maand en voor particulieren 3 % per maand.
• Alle gemaakte kosten om voldoening van declaratie te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
• Indien de invordering van een declaratie leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de opdrachtgever de door Polderspul daadwerkelijke gemaakte kosten voor rechtsbijstand te vergoeden. De werkzaamheden van de rechtsbijstandverlener dienen naar de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten in redelijkheid in rekening zijn gebracht.
• Alle vorderingen van Polderspul worden terstond opeisbaar wanneer de opdrachtgever surséance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Fw heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Ditzelfde geldt indien de opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.

Artikel 8 – Duur en beëindiging
Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht door opdrachtgever zonder dat er sprake is van tekortschieten in na- koming van de opdracht door Polderspul, alsmede bij tussentijdse beëindiging door Polderspul wegens verwijtbaar handelen van de opdrachtgever, is Polderspul gerechtigd te vorderen:
• 125% van het honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging;
• De vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die Polderspul ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.
• Een eventuele beëindiging dient plaats te vinden per aangetekende schrijven met vermelding van de reden van opzegging.

Artikel 9 – Vertraging in de uitvoering van de opdracht
De opdrachtgever kan geen aanspraak doen op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst evenmin op vergoeding van enige door de opdrachtgever gelden schade. Voor zover mogelijk zal Polderspul de opdracht- gever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt. Polderspul is niet aansprakelijk voor vertraging welke veroorzaakt is door derden.

Artikel 10 – Afwijkingen van ontwerp
Door ondertekening van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met de artistieke vrijheid van Polderspul en geeft deze daarmee alle ruimte het concept naar eigen inzicht, uiteraard aan de hand van het programma van eisen, in te vullen. a. Mocht Polderspul ondanks het akkoord iets willen wijzigen t.b.v. de kwaliteit, dan is dit mogelijk, in samenspraak met de opdrachtgever. Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van Polderspul en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 11 – Eigendoms –en auteursrechten
• Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, rapporten en andere bescheiden die Polderspul bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden.
• Polderspul heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van het ontwerp, zoals bedoeld in de Auteurs- wet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
• Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Polderspul, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Polderspul.
• Mocht de opdrachtgever de originele en daarmee de eigendoms -en auteursrechten willen overnemen, dan kan dit nader overeengekomen worden.
• Bij het overnemen van eigendoms -en auteursrechten is de opdrachtgever Polderspul een vergoeding verschuldigd, Polderspul behoudt bij overnamen enkel het recht om het ontwerp (resultaat) en/of foto’s hiervan te gebruiken voor aquasitiedoeleinde.

Atikel 12 – Aansprakelijkheid
• Indien bepaalde onderdelen van het project, waaronder constructieve en installatieve adviezen, door externe deskundigen worden vervuld, is Polderspul voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.
• Polderspul is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
• Polderspul is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te he en. • De opdrachtgever blijft ten aller tijden zelf verantwoordelijk voor betalingen.
• Indien het ontwerp van Polderspul niet kan worden uitgevoerd voor het geraamde bedrag en deze omstandigheid te wijten
is aan Polderspul, dan is Polderspul slechts gehouden zijn ontwerp te herzien zonder dat hij aansprakelijk is voor extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van Polderspul.
• Indien de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden schaderisico heeft verzekerd of aan derden heeft overgedragen, dan is hij gehouden zijn rechten tegenover de verzekeringsmaatschappij of bedoelde derde over te dragen aan Polderspul, bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van Polderspul met het bedrag van de uitkering wordt verminderd.
• In geval van aansprakelijkheid van Polderspul, is deze voor de te vergoeden schade per opdracht steeds beperkt tot een bedrag gelijk aan zijn honorarium, onder honorarium wordt verstaan het bedrag bedoeld in artikel 5 lid 1, exclusief de kosten genoemd in artikel 5 lid 2.
• Polderspul sluit terzake van zijn aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af. Op verzoek van de opdrachtgever legt Polderspul de bescheiden over, waaruit blijkt dat hij aan deze verzekeringsplicht heeft voldaan.
• Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Polderspul kenbaar is gemaakt.

Artikel 13 – Overmacht
• Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan Polderspul kan worden toegerekend. Zoals stakingen in bedrijven waarmee Polderspul overeenkomsten heeft gesloten, een algemeen gebrek aan de benodigde grondsto en, niet voorzienbare vertraging bij toeleveranciers, alsmede het geval dat Polderspul geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.
• In geval van overmacht heeft Polderspul het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.
• Indien Polderspul bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Polderspul, gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen.

Artikel 14 – Ontbinding

Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Polderspul omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is Polderspul gerechtigd de overeenkomst van opdracht zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op de overeenkomst tussen Polderspul en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Polderspul en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Polderspul is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Polderspul.

Artikel 16 – Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn 1. De door Polderspul te leveren zaken en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Polderspul kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. Indien de door Polderspul verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Polderspul , de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Polderspul geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Polderspul te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Polderspul te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Polderspul in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Polderspul in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Polderspul opdracht gegeven heeft.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Polderspul de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Polderspul, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Polderspul te retourneren n en de eigendom daarover aan Polderspul te verschaffen, tenzij Polderspul anders aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Polderspul daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden. 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Polderspul en de door Polderspul bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 17 – Geldigheidsduur algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 Maart 2012 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand komen.
Polderspul Interieuradvies & styling -www.polderspul.nl | Oss